loader image
1400-02-18
آرم انجمن-4610c1c9

افزایش قیمت بوستر 1400/02/18

  ردیف مواد ناریه واحد قیمت (ریال) 1 بوستر 1 پوندی غلاف 212،000 2 بوستر 1 پوندی پرانرژی 50/50 غلاف 275،000 3 بوستر 5/1 پوندی غلاف […]
1400-02-18
آرم انجمن-72cfef88

افزاش قیمت آنفو 1400/02/18

  ردیف محصول قیمت (ریال)   1   آنفو – زین الدین 48،500   2 آنفو – اصفهان 48،300   3 آنفو – شیراز 48،300
1400-01-28
آرم انجمن-45f69fcb

لیست قیمت فتیله از تاریخ 1400/01/28

  شماره کارت نام محصول قیمت 1466112002 فتیله کندسوز ایمنی 40,000 1466112003 فتیله کند سوز (نظامی)700M 48,000 1466220004 فتیله انفجاری 5گرم بر متر با روکش PE […]
1400-01-28
آرم انجمن-32bc2c7e

لیست قیمت امولایت از تاریخ 1400/01/28

  شماره کارت نام محصول قیمت 2861357005 امولایت کارتریجی 27 م م جامد پر انرژی 350,000     2861334005 امولایت کارتریجی 30 م م جامد پر انرژی 285,000     […]